کارت های دید آموز

    كارت هاي ديدآموز با توجه به تنوع موضوع ها، وسيله اي مفيد و موثر براي آشنايي با مطالب گوناگون، تقويت حافظه (بينايي و شنيداري) و زبان آموزي است. اين كارت ها صرفا مجموعه اي از تصاوير سوژه هاي گوناگون نيستند بلكه روش انتخاب موضوع، چگونگي ارائه آن ، اطلاعات مربوط به سوژه و چگونگي طراحي موضوع ، همگي توسط كارشناسان با تجربه در زمينه هاي گوناگون زبان آموزي و رشته كودك، تهيه شده و طي زمان درعمل وتجربه كار با كودكان ارتقاء و بهبود يافته اند. از سوي ديگر، انتخاب موضوع كارت ها و ارتباط آنها با يكديگر يك موضوع تخصصي و كارشناسي شده مي باشد كه توسط انتشارات آموزش با مشورت و همكاري متخصصان گفتار درماني و آوا شناسي صورت گرفته است و صرفا قراردادن تعدادي تصوير از سوژه هاي گوناگون، آنها را به يك سري كارت تصويري مفيد براي آموزش هدفمند تبديل نمي كند. كارت هاي ديدآموز براي كودكان عادي جهت آشنايي با موضوع هاي گوناگون دريادگيري نام آنها و تقويت حافظه و فعاليت هاي ديگري مانند دسته بندي، مجموعه سازي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. در مورد كودكاني كه اختلالاتي در يادگيري به ويژه زبان آموزي دارند، اين كارت ها علاوه بر موارد فوق به طور اختصاصي مي تواند توسط مربي يا والدين مورد استفاده قرار گيرد. انواع کارت ها عبارتند از: 1- جانوران / سری اول 2- جانوران / سری دوم 3- میوه ها 4- سبزیجات 5-وسایل و اشیاء 6-مفاهیم / متضادها 7-فعل ها / سری اول- فعالیت ها و کارها 8- فعل ها / سری دوم -حس و حرکت 9- علائم راهنمایی و تابلوهای شهری 10-شغل ها و حرفه ها 11- غذاها و خواراکی ها 12- وسایل حمل و نقل 13-بدن انسان / شناخت اندام ها و عضو ها 14-شکل ها، رنگها و اندازه ها 15-پوشاک 16- اماکن و پدیده های طبیعی 17-مراحل / ترتیب منطقی 18-الفبای فارسی / مهارت خواندن و نوشتن 19-شناخت اعداد / فارسی 20-شناخت اعداد / انگلیسی 21- جانوران / کارت با اندازه بزرگ 22- میوه ها / کارت با اندازه بزرگ