برج هوش ساده

اين محصول شامل هفت قطعه پلاستيكي ليواني شكل است كه در اندازه و رنگ هاي مختلف توليد شده اند كه به كودك كمك مي كند با روي هم چيدن و يا در هم فرو بردن قطعات مهارت هاي حركتي و درك مفهومي خود را گسترش دهد. چگونگي استفاده از محصول: متناسب با سن كودك (از يك سالگي) ميتوان به تدريج ضمن آشنا كردن او با رنگ ها، از او بخواهيد كه تا جاي كه قادر است ليوان ها را به ترتيب اندازه روي يكديگر قرار دهد. طبيعي است كه در سنين پايينتر امكان قرار دادن موفق همه ليوان ها براي كودك سخت است. در ادمه مي توان در هم قرار دادن ليوان ها را به كودك ياد داده و مفهوم حجم را هم به او آموخت. از اين وسيله مي توان براي سرگرم كردن كودك در وان يا حمام و يا ساحل استفاده كرد.