خدمات پژوهشی

  • طراحی، آماده سازی، اجرا و تحلیل علمی پروژه های تحقیقاتی در حوزه کودکان و نوجوانان با رویکردهای مختلف
  • همکاری در ارزشیابی ها و استاندارد سازی فعالیت های پژوهشی و پژوهش در آموزش در حوزه کودک ونوجوان