خدمات تولیدی

  • مشارکت در تولید
  • مشارکت در بخش فنی و قالبسازی و بسته بندی تولیدات